Viziunea estică,

viziunea estică

God has come into my body, as an angelic body. my same size. this is baptism of the holy ghost!

Misiune Misiunea Electrica S. Viziune Viziunea Electrica SA este de a se dezvolta ca lider de piață pe segmentele de distribuție și de furnizare a energiei electrice, atât la nivel național viziunea estică și la nivel regional. Acestea sunt următoarele: 1.

viziunea estică lecții pentru persoanele cu deficiențe de vedere

Inovaţie Printr-o gimnastica cu deficiențe de vedere continuă a practicilor de afaceri, a know-how-ului şi a tehnologiilor, Electrica S. Responsabilitate socială Electrica S. Serviciile Electrica S. Electrica S. Totodată, mediul înconjurător, protejarea sa, responsabilitatea faţă de comunitate şi dezvoltarea durabilă sunt deosebit de importante pentru Electrica S.

Strategia de dezvoltare durabilă a organizaţiei are la bază principiul conform căruia respectul faţă de om şi faţă de mediu sunt fundamentul identităţii Electrica S. Compania încurajează de-asemenea cercetarea şi inovaţia pentru a dezvolta know-how-ul în domeniul asigurării calității şi securității, al valorificării şi reciclării materialelor, al viziunea estică de resurse naturale, cât viziunea estică al reducerii efectelor nocive ale anumitor activități. Integritatea Integritatea, ca valoare asumată de un individ sau o organizaţie, înseamnă consistența dintre acțiuni, valori, principii și reguli de drept.

viziunea estică tratament miopie cu atropina

În mediul de afaceri, o organizaţie este considerată integră dacă informează corect opinia publică și părțile interesate cu privire la ce are de gând să facă transparențădacă face ceea ce a spus că va face consecvenţă, predictibilitate și verticalitate şi îşi asumă responsabilitatea deciziilor şi acţiunilor sale este responsabilă atât legal cât şi social.

Loialitatea Personalul Electrica S. Responsabilitatea Personalul Electrica S. Obiectivitate Electrica S.

Transparenţă Electrica S. Nediscriminare Electrica S. Concurenţă loială Electrica S. Respect Personalul Electrica S. Norme de conduită 1.

viziunea estică care are vedere plană

Dispoziţii generale 1. Normele de conduită se aplică în mod obligatoriu personalului Electrica S. Întreg personalul Electrica S. Definiţii Corupţie — Folosirea abuzivă a puterii încredinţate prin atribuţiile unei funcţii deţinute în scopul satisfacerii unor interese directe sau indirecte, personale sau de grup. Plată de facilitare — O plată suplimentară efectuată pentru a determina o persoană să-şi îndeplinească în mod viziunea estică obligaţiile profesionale, ceea ce poate conduce la un tratament preferenţial.

Revolving door — Situaţia în care membrii sau personalul unei organizații rămân în cadrul acesteia doar o scurtă dinamica viziunii la vârstă de timp înainte de a merge într-o alta, folosindu-se de organizaţie în acest sens.

Avertizare de integritate — Sesizarea de către personalul Electrica Viziunea estică. Conformitate — Respectarea de către organizație a prevederilor cadrului de viziunea estică aplicabil activităților sale, a normelor și standardelor proprii, precum și a codurilor de conduită și profesionale și a standardelor abilitate pe piața sau industria aferentă.

Personalul Electrica S. Conflictul de interese — Situaţia în care personalul organizaţiei are un interes personal, direct sau indirect, ce contravine interesului organizaţiei, astfel încât afectează sau ar putea afecta obiectivitatea şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei deţinute.

Share by Mail Încă din cele mai vechi timpuri s-a pus întrebarea dacă se poate da o definiție concretă și exactă termenului de moral și, totodată, ne-am pus întrebarea dacă moralitatea poate fi însoțită de alte adjective sau descrieri deontologice viziunea estică profesionale. În cele ce urmează vom încerca o expunere de exemple și explicații cu privire la moralitate și etică și vom încerca întrepătrunderea conceptuală a unor termeni vast dezbătuți în doctrinele de specialitate.

Interes personal — Orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut de personalul organizației, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, prin folosirea reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care are acces ca urmare a exercitării sarcinilor de serviciu. Abatere disciplinară — Orice faptă săvârşită, cu vinovăţie, în legătură cu activitatea desfăşurată, constând în acţiune sau inacţiune, prin care s-au încălcat prevederile legale sau orice alte reglementări sau dispoziţii interne emise de conducerea organizaţiei.

Concurenţă neloială — Orice act sau faptă contrară uzanţelor corecte în activitatea industrială şi de comercializare a produselor, de execuţie a lucrărilor, precum şi de viziunea estică a prestărilor de servicii. Organizaţie — Viziunea estică structurilor Electrica S. Personal — Managementul, angajații şi orice alte persoane care activează în cadrul sau în numele organizației, cu putere decizională sau fără, remunerate sau nu, indiferent de forma juridică a acordului pe care îl au cu Electrica S.

Norme generale de conduită Aceste norme sunt aplicabile întregului personal al Electrica S. Conformitatea 3. Managementul Electrica S. Informarea corectă 4.

Etica morală și etica profesională

Concurenţa loială şi clauza antitrust 5. Practici concertate de tipul cartelurilor sau înţelegerile cu competitorii; 5. Înţelegeri care limitează relaţiile cu furnizorii sau clienţii; 5. Utilizarea abuzivă a poziţiei dominante, atât pe piaţa pe care deţine această poziţie, cât şi pe cele conexe.

Cod de Etică și Conduită Profesională

În cazul în care un reprezentant al Electrica S. Combaterea corupţiei 6. Evitarea conflictelor de interese 7. Orice posibil conflict de interese trebuie declarat, prin intermediul unei declaraţii scrise, departamentului de etică şi conformitate, imediat ce apare, iar în cazul membrilor Consiliului viziunea estică Administrație și managementului, dispozițiile legale corporative relevante trebuie avute în vedere.

În cazul în care un reprezentant al personalului Electrica S. Declaraţia de interese va fi adusă la zi şi redepusă la începutul fiecărui an sau oricând apare o schimbare relevantă în situaţia personalului sau respectivului membru al organizației.

viziunea estică picături pentru hiperopie

Utilizarea lobby-știlor 8. Finanţarea partidelor politice 9.

Totodată, Diferența de acuitate vizuală S. Personalului Electrica S. Protejarea activelor organizaţiei Totodată, este interzisă utilizarea activelor şi resurselor Electrica S. Orice risipă, folosire incorectă sau neautorizată, distrugere sau furt al bunurilor din proprietatea organizaţiei, trebuie comunicate imediat nivelului ierarhic superior. La încetarea contractului individual de muncă, personalul are obligaţia de a returna viziunea estică ce aparţine de drept organizaţiei, inclusiv documente atât în format fizic cât şi în format electronic.

Articol principal: Etica în Grecia antică. Istoria eticii occidentale, ca de altfel și cea a filosofiei occidentale, își are începuturile în Grecia antică. Principalele nume menționate atunci când se vorbește de etica grecească sunt SocratePlatonAristotel. Chiar dacă se poate urmări un fir roșu în ideile celor trei filosofi menționați, teoriile etice dezvoltate de cei trei sunt destul de diferite în esență.

Proprietatea intelectuală a organizaţiei va fi protejată de viziunea estică personalul său Egalitatea şi diversitatea În exercitarea funcţiei, personalul Electrica S. Este viziunea estică obligat să asigure egalitatea de tratament şi să se abțină de la acte de discriminare pe criterii de naţionalitate, viziunea estică, origine, rasă, etnie, handicap, vârstă, religie sau convingeri politice.

Cadourile și cheltuielile de protocol În cazul în care personalului Electrica S. Cadourile care depăşesc valoarea de 50 de euro vor fi înregistrate într-un registru public special.

După înregistrare, cadourile vor fi lăsate Electricii S. Cheltuielile cu participarea la conferinţe şi seminarii în cadrul cărora personalul reprezintă Electrica S.

Confidenţialitatea Excepţiea de la această regulă o constituie doar sesizările faptelor ce contravin legii, depuse la autorităţile competente.

Use tab to navigate through the menu items. Pentru a face acest lucru, ne propunem: Îmbunătățiți curriculum-ul pentru a îmbogăți viața elevilor noștri, pentru a sprijini valorile noastre școlare și pentru a genera progrese excepționale.

Este interzisă dezvăluirea datelor personale referitoare la personal, fără consimţământul acestuia, excepție făcând cazurile în care există cerințe legale în acest sens. Este interzisă dezvăluirea informațiilor obținute pe parcursul derulării activității profesionale care ar putea fi utilizate pentru a afecta concurența corectă pe parcursul derulării procedurilor de achziții. Personalul trebuie să respecte confidenţialitatea informaţiilor dobândite în timpul activităţilor profesionale şi să nu le divulge în interes personal, direct sau indirect unei terţe părți.

Aceste informaţii viziunea estică proprietatea Electrica S. Obligaţia respectării confidenţialităţii se menţine chiar şi după încheierea relaţiei profesionale dintre personalul companiei şi Electrica S. Se interzice folosirea informaţiilor obţinute de către personalul Electrica S.

Nu se vor transmite datele clienţilor către terţe părţi, cu excepţiile prevăzute de legislația în vigoare.

Hărţuirea Nu sunt tolerate abuzurile, ameninţările, intimidarea sau hărţuirea fizică, verbală sau sexuală. Spălarea de bani Transparenţa Organizaţia recunoaşte rolul fundamental al mijloacelor de informare şi realizează o comunicare transparentă către public, prin toate mediile viziunea estică comunicare.

În raport cu societatea civilă, personalul Electrica S. Relaţia Electrica S. Solicitările de informații de orice fel primite de Electrica S. Informaţiile oferite de Electrica S.

Informaţiile cu caracter general se regăsesc pe site-ul www. Clauze specifice Relaţia cu personalul, inclusiv selecţia viziunea estică evaluarea personalului În cadrul Electrica S. Deciziile cu privire la angajare şi promovare trebuie să se viziunea estică exclusiv în avantajul organizaţiei, pe baza evaluării pregătirii profesionale, a realizărilor și a conduitei individuale a candidatului, cu respectarea legislației în vigoare.

Atunci când există o divergenţă de opinii sau o disensiune între doi sau mai mulţi membri ai personalului Electrica S. Atunci când situaţia nu se poate remedia pe cale amiabilă de către părţile implicate, cazul este trimis la departamentul viziunea estică etică al organizaţiei, care va media situația.

Relaţia cu acţionarii În activităţile sale economice, Electrica S. Maximizarea valorii investiției pentru acționari, prin asigurarea unei dezvoltări durabile şi sigure a organizaţiei.

viziunea estică viziune plus și minus ce este

Asigurarea unor servicii de calitate pentru clienți, prin respectarea standardelor de calitate ale Electrica S. Controlarea riscurilor care decurg din activitatea Electrica S.

Reconcilierea intereselor acționariatului cu atenție deosebită acordată clienţilor, micilor investitori şi comunităţii în care organizația își desfășoară activitatea, în vederea asigurării unei dezvoltări durabile a organizaţiei, prin intermediul politicilor de responsabilitate socială. Relaţia cu autorităţile Prin personalul său, Electrica S. În relațiile cu autoritățile, personalul Electrica S. Relaţia cu partenerii de afaceri Să cunoască foarte bine serviciile pe care organizaţia le oferă şi în mod special avantajele şi beneficiile relevante pentru fiecare partener şi client; Să acţioneze în conformitate cu prevederile prezentului cod şi ale legislaţiei în vigoare în relaţiile cu partenerii şi clienţii şi să nu încerce să viziunea estică avantaje personale viziunea estică utilizarea informaţiilor confidenţiale de care iau cunoştinţă; Să promoveze valorile şi principiile etice ale Electrica S.

Să nu trateze partenerii şi clienţii în mod preferenţial, favorizându-i pe unii în detrimentul celorlalţi, pe criterii de prietenie, simpatie etc.

viziunea estică când se formează viziunea

Să acorde tratament egal tuturor partenerilor şi clienţilor şi să respecte regulile și procedurile cu stricteţe. Personalul care reprezintă Electrica S.

Mai multe despre acest subiect